สำหรับนักศึกษา ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2552 ให้ดูผลการศึกษาที่
http://ess.rmuti.ac.th/rmuti/registration