คำชี้แจง
 
1.
การตอบแบบประเมินครั้งนี้ไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อท่านทั้งสิ้น  
 
2.
คณะฯ จะได้นำข้อมูลไปพัฒนาและปรับปรุงการจัดระบบให้ดียิ่งขึ้นต่อไป จำนวนผู้เข้าประเมิน
2010 คน
 
3.
กรุณาเลือกตอบทุกหัวข้อ และพิมพ์ข้อความแสดงความคิดเห็นของท่านในช้อเสนอแนะ

การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
ลำดับ รายการ ดีมาก ดี ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
1ความรวดเร็วในการเข้าสู่เว็บไซต์
2ความเหมาะสมของรูปแบบและวิธีการนำเสนอบนจอภาพ
3ความถูกต้องและเป็นปัจจุบันของข้อมูลข่าวสารที่ต้องการ
4ข้อมูลสารสนเทศที่นำเสนอตรงกับความต้องการ
5ความรวดเร็วในการสืบค้นข้อมูล
6ประโยชน์ของข้อมูลสารสนเทศที่นำเสนอ
7ความพึงพอใจต่อการใช้เว็บไซต์คณะฯ โดยรวมข้อเสนอแนะ


Copyright © Faculty of Engineering and Architecture, Rajamangala University of Technology Isan.
744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-233000 ต่อ 3100,3106-7 / 044-233073 โทรสาร 044-233074, 044-271314