คำชี้แจง
 
1.
การตอบแบบประเมินครั้งนี้ไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อท่านทั้งสิ้น  
 
2.
คณะฯ จะได้นำข้อมูลไปพัฒนาและปรับปรุงการจัดระบบให้ดียิ่งขึ้นต่อไป จำนวนผู้เข้าประเมิน Invalid query: No such file or directory