หน้าหลัก เกี่ยวกับคณะ สำหรับนักศึกษา   สำหรับผู้สนใจศึกษาต่อ สำหรับบุคลากร ติดต่อคณะ
 •  ข้อมูลคณะ
 •  วิสัยทัศน์
 •  ผู้บริหาร
 •  โครงสร้างการบริหาร
 •  สำนักงานคณบดี
 •  งานวิชาการและวิจัย
 •  งานประกันคุณภาพฯ
 •  สหกิจศึกษา
 •  รายงานประจำปี ๒๕๕๒
 •  รายงานประจำปี ๒๕๕๓
   
 •
 •
 •
   
ชื่อผู้ใช้  
รหัสผ่าน  
สมัครสมาชิก
 
 
ประเดือน พฤศจิกายน 53
ประจำเดือน ธันวาคม 53
ประจำเดือน มกราคม 54
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 54
ประจำเดือน มีนาคม 54
ประจำเดือน เมษายน 54
   
 
   
 
   
 
   
   
 
   
 
  สถิติผู้เข้าชม
ออนไลน์ทั้งหมด : 1 คน
IP :
คุณเข้าชมลำดับที่ : 39,713

ตั้งแต่วันที่ : 25/10/2011
ยินดีต้อนรับเข้าสู่คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


รางวัลเด่น
 
ขอแสดงความยินดีกลับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมโครงการประกวดสารคดีสั้นในรูปแบบ "แอนนิเมชั่น" เพื่อรณรงค์เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ เรื่องประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง
นักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน ได้รับรางวัล จากการเข้าร่วมกิจกรรม Work Shop หัวข้อการแข่งขัน อยู่ พอ ดี
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ที่ได้เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปแข่งขันระดับประเทศ
นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มทร.อีสาน ได้รางวัลชนะเลิศประเภทคอนกรีตกำลังสูง ในการแข่งขัน คอนกรีตพลังช้างครั้งที่ 12 ณ ภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เพิ่มเติม...

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
 
ประชาสัมพันธ์ ด้วยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จัดอบรมและสัมมนา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ และประสบการ์ที่ถูกต้อง
ภาพการอบรมบุคลากรภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์เรื่อง การจดและเขียนรายงานการประชุม
แจ้งเลื่อนการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 จากเดิมวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2554 เป็นวันที่
ประกาศแจ้งย้ายที่ทำการสำนักงานอธิการบดีชั่วคราว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
เพิ่มเติม...

ข่าวประชาสัมพันธ์งานวิจัย
 
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2555
ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัย ปีงบประมาณ 2555 (15 กลุ่มเรื่องเริ่งด่วน)
ขอเชิญเข้าร่วม การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2554 Thailand Research Expo 2011 วันที่ 26-30 สิงหาคม 2554 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็ลทรัลเวิด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ
ทุนปริญญาเอกและทุนวิจัยหลังปริญญาเอก ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทยกับออสเตรีย (Technology Grants)
เพิ่มเติม...

ข่าวสำหรับบุคลากร
 
แจ้งประชุมบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2554 ในวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2554 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสถาปัตยกรรม
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 2 ตั้งแต่ เมษายน 2554 - กันยายน 2554
เอกสารการสอนออกอากาสการศึกษาทางไกล ภาคเรียนที่ 1/2554 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
มติคณะรัฐมนตรีและข้อสั่งการเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
เพิ่มเติม...

ข่าววิชาการและงานวิจัย
 
ประชาสัมพันธ์ ทุนวิจัยพัฒนาของศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
ประกาศรับสมัครนักวิจัยที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก เพื่อเข้ารับทุนวิจัยในสาขาต่าง ๆ ประจำปี 2555 ณ ประเทสญี่ปุ่น เป็นระยะเวลา 3-6 เดือน
ประกาศ เรื่องการเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้น เพื่อขอรับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจำปี 2554 ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 29 เมษายน 2554
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ขอเชิญ นักศึกษาส่งวิจัยเพื่อส่งเข้าร่วมโครงการการประกวดข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้บริบทการพัฒนาที่ยั่งยืน หมดเขต 31 มกราคม 2554
เพิ่มเติม...

ข่าวสำหรับนักศึกษา
 
ประกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ กำหนด "การเตรียมความพร้อมก่อนสอบ เทียบโอนรายวิชา ประจำปีการศึกษา 2554 รอบที่2 ระหว่างวันที่ 3-6 ตุลาคม 2554" ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ
นักศึกษาเข้าประเมินผู้สอน ภาคเรียน 1/2554 เริ่ม 15 กันยายน - 15 ตุลาคม 2554
นักศึกษาสามารถดาวโหลด รายชื่อ ห้อง และเลขที่นั่งสอบ ได้ที่นี่
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบกลางภาคเรียน 1/2554 (ครั้งที่ 2) วิชา Computer Programming วันที่พุธที่ 24 สิงหาคม 2554 15.00-17.00 น.
เพิ่มเติม...

ข่าวทุนการศึกษา
 

ทุนการศึกษาและทุนวิจัยจากวิชาการดอทคอม
 บทความทางด้านเทคโนโลยี
  

 •  สายตรงคณบดี
 •  สารจากคณบดี
 •  วิศวกรรมโยธา
 •  วิศวกรรมสำรวจ
 •  วิศวกรรมไฟฟ้า
 •  วิศวกรรมโทรคมนาคม
 •  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 •  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์์
 •  วิศวกรรมเครื่องกล
 •  วิศวกรรมเครื่องจักรกล  เกษตร
 •  วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยว
 และแปรสภาพ
 •  วิศวกรรมอุตสาหการ
 •  วิศวกรรมวัสดุและโลหการ
 •  สถาปัตยกรรม
 •  สถาปัตยกรรมภายใน
 •  การจัดการผังเมือง
 •  เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
ศิษย์เก่าวิศวกรรมโยธา
ศิษย์เก่าวิศวกรรมสำรวจ
ศิษย์เก่าวิศวกรรมไฟฟ้า
ศิษย์เก่าวิศวกรรมเครื่องกล
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา QAIS
ระบบจัดเก็บครุภัณฑ์
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
 ระบบประเมินผู้สอนออนไลน์
 RMUTI MAIL
 RMUTI LMS
 Multimedia Library
 ระบบ ERP
 ระบบ ESS
 ระบบ E-Slip
   
 
   
 •  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน
กองกลาง
กองคลัง
กองนโยบายและแผน
กองบริหารงานบุคคล
กองพัฒนานักศึกษา
 สำนักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
 สถาบันวิจัยและพัฒนา
 สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
   
   
   
   
   
   
   
Copyright © Faculty of Engineering and Architecture, Rajamangala University of Technology Isan.
744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-233000 ต่อ 3100,3106-7 / 044-233073 โทรสาร 044-233074