แบบประเมินความพึงพอใจ
โครงการกิจกรรม 5ส
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
  คำชี้แจง  
  1. การตอบแบบประเมินครั้งนี้ไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อท่านทั้งสิ้น  
  2. คณะฯ จะได้นำข้อมูลไปพัฒนาและปรับปรุงการจัดโครงการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป จำนวนผู้เข้าประเมิน
893 คน
  3. กรุณาเลือกตอบทุกหัวข้อ และพิมพ์ข้อความแสดงความคิดเห็นของท่านในช้อเสนอแนะ

สถานภาพ
ท่านทราบข่าวการจัดกิจกรรม 5ส จากแหล่งใด
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
บันทึกเวียน
จากเพื่อน จากอาจารย์ Website
ลำดับ รายการ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
1การประชาสัมพันธ์
2ช่วงเวลาการดำเนินการ
3วัสดุอุปกรณ์ในการทำกิจกรรม 5 ส
4โอกาสในการมีส่วนร่วมการทำกิจกรรมร่วมกัน
5รางวัล/จำนวนเงินรางวัลในการประกวดกิจกรรม 5 ส
6การดำเนินงานของทีมกรรมการผู้ตรวจประเมิน
ข้อเสนอแนะ